• Levering door heel Nederland
  • De beste prijzen
  • Showroom in Oud Gastel
  • Snelle levering mogelijk

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en aanbiedingen en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna de klant zijn aangegaan.


Totstandkoming overeenkomsten


Al onze offertes hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, een geldigheidsduur van 14 (werk)dagen. Een overeenkomst komt tot stand indien binnen 14 (werk)dagen na dagtekening van de offerte deze ondertekend door ons is ontvangen. De prijzen in onze webwinkel kunnen afwijken. De prijzen zijn echter alleen rechtsgeldig als de orderbevestiging aan de klant is geretourneerd of binnen 24 (werk)uur na bestelling geen afwijkende reactie is gegeven.


Levering


TegelStore is verplicht de leveringstermijn zoals in de overeenkomst aangegeven zover mogelijk na te komen. De in de overeenkomst genoemde of anderszins aangegeven levertermijnen gelden echter nimmer als fatale termijnen. TegelStore is door eventuele overmacht nooit aansprakelijk voor overschrijding van de levertermijnen.

Artikelen die speciaal door TegelStore zijn besteld kunnen niet door ons worden retourgenomen. Deze artikelen kunnen 48 uur na bevestiging niet meer worden geannuleerd. Nagenoeg alle tegels moeten door ons worden besteld en wegens het grote verloop in de productie en dus ook het verfbad kunnen bestelde tegels niet retour worden genomen.

Voor leveringen in Nederland onder de € 2500,00 inclusief BTW zullen € 75,00 bezorgkosten** in rekening worden gebracht. Boven de € 2500,00 worden geen bezorgkosten in rekening gebracht en wordt gratis aan huis bezorgd* (muv natuursteen, hiervoor wordt standaard € 85,00 vrachtkosten gerekend). Leveringen buiten Nederland zijn mogelijk, echter zullen we voor deze leveringen per levering moeten nagaan wat de verzendkosten zijn.
Bestellingen worden doorgaans op europallets geleverd. Dat wil zeggen dat er statiegeld voor gerekend wordt. Omdat wij vooraf niet weten of de bestelling op europallets wordt geleverd, kunnen wij deze niet direct bij bestelling in rekening brengen. Wij kunnen na levering € 18.15 per europallet in rekening brengen. U kunt deze pallets direct bij levering omruilen voor lege europallets of inleveren op afspraak bij één van de vestigingen van onze leverancier. U kunt de pallets natuurlijk ook inleveren bij de pallethandels die door Nederland verspreid zijn, echter in dat geval zal TegelStore de pallets alsnog factureren.

De levering van een bestelling zal geschieden tot aan de eerste deur. Dat wil zeggen dat bestellingen in appartementsgebouwen en/of flats en/of gebouwen met meerdere verdiepingen "tot aan de portiek" worden geleverd. De klant behoort zelf zorg te dragen voor verder vervoer tot aan de huisdeur. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk een bestelling af te halen met betaling op factuur. Dit is alleen toegestaan na duidelijke schriftelijke toestemming van TegelStore.

Er wordt altijd een afspraak gemaakt om de bestelling uit te leveren. Indien de koper op de afgesproken dag niet thuis is, zal de bestelling mee terug genomen worden en op een nader te bepalen datum opnieuw geleverd worden. Er wordt dan wel € 90,- aan extra vrachtkosten in rekening gebracht.

 

* met uitzondering van de Waddeneilanden


Garantie


Na levering dient de klant alle goederen te controleren op juistheid en beschadigingen.
Reclamaties moeten binnen 24 uur per fax of e-mail bij TegelStore zijn gemeld. Na 24 uur vervalt het recht op reclamaties, dat wil dus niet zeggen het recht op garantie.

 

Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van TegelStore jegens de klant is beperkt tot de door de fabrikant gegeven garantie. Indien onverhoopt op TegelStore enig vergaande aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze beperkt tot de waarde van de betreffende levering. Iedere aansprakelijkheid voor vervolg en/of andere schade wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


TegelStore sluit elke aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade aan eigendommen van de klant, hoe ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld van een werknemer van TegelStore.


TegelStore is niet aansprakelijk voor schade indien een klant zelf of middels een derde een of meerdere wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan door TegelStore geleverde zaken.


Reclames


De klant zal bij levering de zaken keuren en controleren of de levering met de bestelling overeenkomt. Indien de levering afwijkt van de overeenkomst heeft de klant het recht de geleverde zaak direct te retourneren, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt.

De klant dient voor verwerking de geleverde tegels te controleren op afwijkingen in tint of structuur. Deze afwijkingen kunnen worden geconstateerd aan afwijkende nummers op de geleverde dozen. Zodra de klant de tegels gaat verwerken accepteert zij de kwaliteit hiervan en vervalt het recht op reclame.


Prijzen


Al onze genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Om voor een aanbieding/actie in aanmerking te komen moet altijd eerst een offerte worden aangevraagd, ook om verwarring te voorkomen. De klant krijgt hierna de bevestiging toegestuurd. Pas hierna is de offerte rechtsgeldig. De eindprijzen van gemaakte offertes zijn ook daadwerkelijk eindprijzen. Na bevestiging van deze offertes zullen naderhand geen extra kosten worden berekend zoals bezorgkosten en/of administratiekosten.

 

Afbeeldingen


Alle afbeeldingen op onze website zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. TegelStore raadt dan ook aan altijd eerst een tegel te bezichtigen om u zeker te stellen van de juiste kleur en structuur.


Betaling


Aanvragen voor betaling op factuur moeten eerst door TegelStore worden bevestigd. Vooruitbetalingen worden verricht met de iDeal internetkassa of per factuur via een andere dan bij de bij iDeal aangesloten banken. Indien een betaling contant of op rekening geschiedt wordt 2% van het totaalbedrag aan rembours- en administratiekosten in rekening gebracht (dit wordt in de factuur vermeld). Voor betaling op factuur is vanwege verzekeringstechnische redenen een getekende kopie van de bevestiging alsmede een kopie van de legitimatie van de klant vereist. Indien in de overeenkomst is aangegeven dat op rekening kan worden betaald moet het factuur bedrag op de dag van levering op onze rekening zijn bijgeschreven. Indien deze termijn wordt overschreden zal eenmalig een aanmaning volgen met een verhoging van € 30,00 administratiekosten. Hierna zal de factuur worden doorgegeven aan een incassokantoor.


Het risico voor de (on)juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de klant.


Privacy policy


TegelStore respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. TegelStore gebruikt de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt met toestemming van de klant. TegelStore zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Gebruik van uw NAW gegevens:
TegelStore gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.


Om het winkelen bij TegelStore zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat TegelStore met toestemming van de klant persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan de website worden gepersonaliseerd en worden de artikelen aanbevolen die de klant mogelijk interessant vindt.


Wetgeving


Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de opdrachtnemer.


Wet koop op afstand


Omschrijving Wet Koop op Afstand:
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van een product. Zij mogen het product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr., postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Algemene informatie TegelStore

Statutaire bedrijfsnaam Casa Ceramica

Casa Ceramica is ingeschreven bij KvK te Breda onder nummer 54505534

en gevestigd op Burgerhoutsestraat 152, 4702 BH Roosendaal.

Dit is niet het bezoekadres, dat is Neon 27 K, 4751 XA Oud Gastel

 

 

Tegelstore.nl - Dé bestemming voor Hoogwaardige Tegels!

Adres TegelStore Neon 27 K 4751 XA Oud Gastel
Contact 0165 234566 [email protected] Dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur